Supporterklubben Sky Blues

Strömvallen 1923-2015

Stadgar

§1 Allmänna bestämmelser
Föreningen, vars namn är Sky Blues arbetar på ideell grund. Sky Blues är politiskt obunden. Sky Blues säte är Gävle.Sky Blues syfte är att stödja Gefle IF fotboll i medgång och motgång. Samt att erbjuda den bästa möjliga servicen inom verksamhetens grunder till Sky Blues medlemmar.

§2 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte.

§3 Föreningens räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. Den 1januari till. 31 december. Räkenskaperna jämte av styrelsen angivna verksamhetsberättelse skall ha överlämnats till revisorerna senast 6 veckor innan årsmötet. Revisionsberättelsen skall föreligga senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsens verksamhetsberättelse skall senast 14 dagar innan årsmötet sändas till föreningens samtliga medlemmar.

§4 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av en eller flera personer utsedda av styrelsen.

§5 Ändrings- och tolkningsfrågor
För ändring av föreningens stadgar krävs antingen årsmötesbeslut med minst två tredjedels (2/3) majoritet eller två på varandra följande beslut, från två ordinarie årsmöten med enkel majoritet.Uppstår tvist om tolkning av stadgan gäller den mening som minst två tredjedels (2/3) majoritet av årsmötet biträder.

§6 Upplösning
Upplösning av Sky Blues kan beslutas av årsmötet och kräver minst fyra femtedels (4/5) majoritet av de närvarande medlemmarnas röster. Detsamma gäller om föreningen skall uppgå i annan förening. Vid upplösning av föreningen skall även beslut om disposition av föreningens tillgångar fattas på så sätt att de främjar verksamheten i Gefle IF fotboll på bästa sätt.

§7 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Årsmötet fastslår medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår. Ansökan om medlemskap kan avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemskap ska fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen anges och skriftligen tillställas den som fått avslag inom tre dagar från det att beslutet fattats.

§8 Utträde och uteslutning
För medlem som av någon anledning önskar utträda ur föreningen skall anmäla det till styrelsen och ansas därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagda avgifter återbetalas ej till utträdande medlem.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala medlemsavgift, motarbetat föreningens verksamhet eller väsentligt skadat föreningens intressen eller anseende. Om tillräckliga skäl för uteslutning ej föreligger, får föreningen istället meddela medlemmen en varning alternativt en tidsbestämd avstängning. Medlem som brutit mot föreningens regler blir avstängd tills det att ett beslut kan tas i frågan om vilket det påföljande straffet skall bli. Medlemmen har efter den inträffade händelsen 7 dagar på sig att yttra sig i frågan innan beslut tas. Medlemmen kommer att erbjudas möjlighet att både yttra sig på ett möte, samt att lämna in en skriftlig förklaring till det inträffade. I beslutet ska skälen för uteslutning eller varning/avstängning redovisas. Beslutet ska inom tre dagar från beslutet är fattat tillställas den berörde medlemmen. Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse.

§9 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem – har rätt att deltaga i föreningens sammankomster och resor som anordnas för medlemmar – har rätt till information om föreningens angelägenheter – skall följa föreningens stadgar och beslut – skall betala de avgifter som beslutas av föreningen

§10 Årsmöte
Årsmötet; som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före 1 april på tid och plats som styrelsen utser. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före årsmötet tillställas medlemmarna eller kungöras i ortspressen. Styrelsen skall förelägga årsmötet verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Styrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för föreningen. En vecka innan årsmötet skall en dagordning finnas för medlemmarna att ta del av via föreningens hemsida.

§11 Motioner till årsmötet
Såväl medlem som styrelse får anmäla motioner som skall behandlas på årsmötet. Förslag från medlem skall lämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet för att ge styrelsen möjlighet att avge yttrande angående förslaget till årsmötet. Motioner och yttranden på dessa skall finnas möjligt för medlemmarna att ta del av via föreningens hemsida.

§12 Rösträtt på årsmötet
Medlem som har betalat medlemsavgift för föregående verksamhetsår har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§13 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit flest antal röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förehåller sig till antalet angivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

§14 Valbarhet
Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen.

§15 Valberedningen
För beredande val, som ankommer på årsmöten och extra allmänt möte, skall det finnas en valberedning. Valberedningen består av tre personer, varav en är sammankallande, valda av årsmötet. Vakanta platser skall utlysas senast 14 dagar innan mötet. Nomineringarna skall ha inkommit senast sju dagar innan mötet. Valberedningsprotokollet skall vara medlemmarna tillhanda senast 4 dagar innan mötet.

§16 Styrelsen
Styrelsen är, då allmänt möte inte är samlat, föreningens beslutande organ.Styrelsen skall bestå av en ordförande, sekreterare, kassör samt av årsmötet valda ledamöter och eventuellt valda suppleanter.Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke-medlem. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning.Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid slutet omröstning faller lotten avgörandet.Vid styrelsemötena skall föras protokoll som justeras av ordföranden samt en på mötet vald justerare.

§17 Styrelsens åliggande
Styrelsen skall verka för föreningens ändamål och ansvara för den löpande verksamheten. Styrelsen skall även verkställa beslut fattade av allmänna möten, samt ansvara för föreningens medel. Styrelsens medlemmar ansvarar dock ej personligen för föreningens ingångna förbindelser. Styrelsen skall särskilt se till att föreningens regler följs.

 

%d bloggare gillar detta: